Общи условия

Настоящият документ съдържа общите условия, уреждащи взаимоотношенията между  "БЛЕК СИЙ ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК-204750147, BG204750147 от една страна и Потребителите - лицата, ползващи Сайта www.varnaoptics.com и Електронния магазин, от друга страна.
 
Общите условия са задължителни за всички Потребители, използващи по какъвто и да начин Сайта и Електронния магазин. Всяко използване на Сайта и Електронния магазин (в т.ч. всяко кликване на който и да е обект, линк или бутон на Сайта, включително със зареждането на линка към Общите условия) означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно. Ако не приемате тези Общи условия, моля не използвайте този Сайт и Електронния магазин.
 
ДЕФИНИЦИИ
 
„Общи условия“ – означава настоящите Общи условия заедно с всички последващи изменения и допълнения;
„Доставчик” – означава търговско дружество  "БЛЕК СИЙ ТРЕЙД" ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под  ЕИК-204750147 .Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел I от Общите условия;
„Сайт”– означава домейна https://varnaoptics.com  както и неговите поддомейни;
„Потребител”– означава всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта и Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.;
„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта;
„Електронен магазин”– означава електронният магазин www.varnaoptics.com на Доставчика, който се намира на Сайта;
„Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин;
„Услуга/и“ - означава услугите предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин;
„Поръчка”– електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителя заявява на Доставчика през Сайта/Електронния магазин намерението си за закупуване на Стоки и/или Услуги от Електронния магазин;
„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка;
„Цена на Услугата” - означава цената за Услугата, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт;
„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и/или доставянето на Стоките/Услугите до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност;
„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и/или Цената на Услугата и Цената на Доставката;
 

 1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

Търговско наименование (фирма):  "БЛЕК СИЙ ТРЕЙД" ЕООД;
Единен идентификационен код: ЕИК 204750147
Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна 9000, бул. „Христо Смирненски“ 237, офис 5
 
Телефон за контакти: 0887 921 483
Електронна поща: blackseatradeltd@hotmail.com          
Уебсайт: https://varnaoptics.com
 
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък
 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. В този смисъл Вие като Потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

 

 1. Промените влизат в сила от момента на публикуването на променените Общи условия на Сайта и са задължителни за всички Потребители.

 

 1.  В случай че някоя от разпоредбите на Общите условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината, то последното не влече недействителност или приложимост на останалите разпоредби.

 

 1. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общите условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 
 
III.  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 

 1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители и/или Потребители свободно, без регистрация.
 2. Регистрацията на Потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно лични и/или други свои данни, изисквани от формата за регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични и/или други данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните, които Потребителят вече е предоставил в регистрационната форма, същият се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната на данните си да ги актуализира в Потребителския си профил.
 3. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и/или Потребителския профил и прекрати договора за продажба от разстояние без предварително уведомление. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, недоставена Поръчка и/или други неизпълнения, дължащи се на неверни и/или неточни и/или неактуални и/или непълни данни на Потребителя в Потребителския му профил.
 4. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до Потребителския си профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните му. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския му профил.
 5. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните и/или други данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.
 6. При осъществяване на регистрацията Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на това изявление от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 7. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.
 8. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.
 9. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.
 10. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за продажба от разстояние с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на Поръчка без регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие лични и/или други данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно лични и/или други данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Доставчикът може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и прекрати договора за продажба от разстояние без предварително уведомление до Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, недоставена Поръчка и/или други неизпълнения, дължащи се на неверни и/или неточни и/или неактуални и/или непълни данни на Потребителя, попълнени при извършване на Поръчката без регистрация.

 

 1. ПОРЪЧКИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
 1. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Поръчки, направени след 17ч на съответния ден се обработват на следващия работен ден.
 2. Доставчикът предоставя възмездно Стоки и/или Услуги от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
 3. Срещу предоставените от Доставчика Стоки и/или Услуги, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 4. Всички Стоки и/или Услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.
 5. Потребителят има право да поръчва всички Стоки/Услуги, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките/Услугите и количеството им, както и начина на заплащането им според предложените на Сайта възможности.
 6. Към всяка Стока/Услуга от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката/Услугата, основните характеристики на Стоката/Услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката/Услугата, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката/Услугата и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките/Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Потребителят няма право да търси каквато и да е отговорност от Доставчика за такива несъотвествия.
 7. Всички посочени на Сайта цени са в български лева. В случай, че Стока/Услугата има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 8. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен връщане на сумите, заплатени от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 9. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните Стоки/Услуги, цени и други характеристики на Стоките/Услугите, както и условията за плащане и доставка и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки/Услуги е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки/Услуги. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до Стоки/Услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.
 10. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка. Добавените в кошницата продукти, без Поръчката да е финализирана, не води до автоматично запазване на Стоката/Услугата.
 11. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
  • Преглед на предлаганите Стоки/Услуги;
  • Добавяне на Стока/Услуга и във виртуална кошница на Потребителя;
  • Вход/ Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
  • Въвеждане на адреса за доставка;
  • Потвърждение на начина на плащане;
  • Финализиране и потвърждаване на Поръчката;
 12. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Доставчика Поръчка да са верни, пълни и точни. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Доставчика да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка.
 13. С потвърждаването на Вашата поръчка Вие заявявате, че диоптричните очила/контактни лещи, техните характеристики и/или стойности са Ви предписани от съответния очен специалист (очен лекар, офталмолог, оптометрист и/или контактолог) и сте запознати със спецификата на носене и поддържане на конкретните продукти. Това се отнася и за останалите продукти, които Електронният магазин предлага.
 14. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail до Потребителя, който указва, че в системата на Доставчика е получена Поръчката. Този e-mail за получаване на Поръчката в системата на Доставчика не води автоматично до сключване на договор за продажба от разстояние между Потребителя и Доставчика. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен в момента, в който Доставчикът изпрати на Потребителя на посочената от него електронна поща уведомление, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или респ. да предостави Услугата. Договорът за продажба от разстояние, сключен между Потребителя и Доставчика се състои от тези Общи условия и заявената и предоставена информация от Потребителя в Сайта.
 15. Доставчикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя Поръчка, за което следва да уведоми Потребителя, в случай на:
  • неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Доставчика;
  • предоставените от Потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни;

Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на Доставчика и съответно Потребителят няма право да претендира от Доставчика каквото и да е обезщетение.
 

 1. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага налична Стока/не може да предостави Услугата, Доставчикът уведомява Потребителя за това на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките/Услугите, ако същите са били платени.
 2. Ако в срок до 2 /два/ работни дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта, или по банков път), Поръчката се счита за автоматично анулирана и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
 3. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до анулиране на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
 4. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.

 
 
 
 
 
 
 

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗПима право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54 ал.3 и чл. 55 от ЗЗП, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от:
  • сключване на договора, ако предмет на договора са Услуги;
  • приемане на Стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
   •  когато потребителят е поръчал много Стоки с една Поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната Стока;
   •  при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
   •  при договори за редовна доставка на Стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата Стока. чл. 55
 2. С цел избягване на съмнение разпоредбите на този Раздел V от Общите условия се прилагат не по отношение на всички Потребители, така както са дефинирани в Общите условия, а само по отношение на онези лица, които имат качеството „потребител“ по смисъла на §13, т.1 от ЗЗП.

 

 1.  Условията, при които връщането се извършва са:

 

 • За да упражни правото си на отказа от договора за продажба от разстояние, в срока по т.34 по-горе потребителят следва да уведоми Доставчика за неговото име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс, ел.поща, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата; факс или електронна поща). В случай че използва друга форма/формат за отказ от договора за продажба от разстояние, то потребителят следва да посочи в нея по кой от предвидените методи желае да получи обратно сумата (по банков път, в който случай посочва банкова сметка или чрез наложен платеж от куриерска фирма „Еконт“ с включване задължително в полза на Доставчика  "Оптикс Център 19" ЕООД на услугата „отвори преди да платиш“ при получаването на върнатата от потребителя стока).
 • За да спази срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в т.34 по-горе.
 • Ако потребителят се откаже от настоящия договор, Доставчикът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Доставчика за решението си за отказ от настоящия договор. С приемането на тези Общи условия, потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път по посочената в изявлението на потребителя банкова сметка или чрез наложен платеж от куриерска фирма „Еконт“ с включване задължително в полза на Доставчика "Блек Сий Трейд" ЕООДна услугата „отвори преди да платиш“, независимо от използваното от потребителяплатежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не му бъдат представени доказателства, че потребителят е изпратил обратно Стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

 • До момента на обратното предаване на Стоката от страна на потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

 • В случай, че потребителят вече е получил Стоката/Услугата, същият следва да я върне на следния адрес: гр. Варна, Бул. Княз Борис I 88, до поискване, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 

 • Потребителят трябва да поемете преките разходи по връщане на Стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 лв.

 

 • Потребителят отговаря  единствено за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

 • Ако потребителят е поискал предоставянето на Услугите да започне по време на срока за отказ, последният ще заплати на Доставчика сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който потребителят е уведомил Доставчика, че упражнява правото си на отказ от договора, спрямо общата сума по договора.

 

 • При неизпълнение на посочените тук условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

 

 • С цел избягване на съмнение, потребителят НЯМА право да се откаже от договора в случай че:

 

 • Стоката е изработена/Услугата е предоставена по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания - напр. диоптрични очила, контактни лещи (съгласно чл.57 т.3 от ЗЗП);
 • Стоката е използвана и/или нарушена е целостта на опаковката и/или не е във вида, в който е получена (съгласно чл.57 т.5 от ЗЗП);

 

 • Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Доставчикът си запазва правото в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари и др. под. да прецени дали да приеме върнатата стока.

 
 

 1. ДОСТАВКА И СРОКОВЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВКАТА.

 

 1.  Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис.

 

 1. Доставките в населените места се извършват чрез куриерска фирма „Еконт“ и/или друга избрана от доставчика куриерска фирма.

 

 1. Доставките се извършват от куриери на Доставчика и/или от куриери на куриерска фирма в интервала 11:30ч. - 17:00ч. само в делнични дни (от понеделник до петък). Доставки от куриери на Доставчика не се извършват в събота, неделя и през празнични дни и официални празници.

 

 1. Потребителят няма да получи обаждане предварително преди да бъде посетен адресът. Желателно е Потребителят да даде адрес, на който може да получи стоката през посочение времеви периоди.

 

 1. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки/Услуги, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на Потребителя, Доставчикът задържа всички заплатени от Потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

 

 1. Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:
  • За доставка в рамките на България – до 3 /три/ работни дни. За някои населени места срокът за доставка може да надхвърля тук посочените 3 /три/ работни дни в зависимост от условията за доставка на куриерската фирма за съответните населени места;
  • За продукти, за които е посочен изричен срок за доставкав Сайта (по-дълъг от горепосочения), се прилага така посоченият към тях срок, който започва да тече в зависимост от избраният начин на плащане.
  • При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата, на която договорът се счита за сключен.
  • При избрано плащане по банков път, чрез Credit Card, сроковете за доставка започват да текат от датата, на която са изпълнени следните две условия:
   • договорът за продажба се счита сключен
   • Доставчикът е получил Цената на Поръчката.

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените по-горе срокове за доставка с до 7 /седем/ дни, за което Потребителят дава съгласието си с приемането на настоящите Общи условия. Всяко удължаване на срока за доставка с повече от 7 /седем/ дни, следва да се извърши с одобрение от страна на Потребителя.
Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера/превозвача от куриерската фирма, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.
 

 1. Цената на доставката зависи от стойността на Поръчката и/или адреса за получаване.

 

 • За Поръчка на стойност равна на или над 80,00 лв. в рамките на страната доставката е безплатна до офис на куриерска фирма ЕКОНТ;
 • За Поръчка на стойност под 80,00 лв. в рамките на страната цената на доставката е приблизително 5,00 лв до офис на куриерска фирма или 7-9лв до посочен личен адрес;

Цената за доставка е дължима за цялата Поръчка, без значение от броя продукти влизащи в рамките на съответната Поръчка.
Когато Потребителят прави Поръчка, цената за доставка на Поръчката се отбелязва допълнително (на отделен ред) към цената на Стоката/Услугата.
 

 1. При приемане на доставката Стоките/Услугите следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци/външни видими дефекти - липсващи елементи в окомплектовката, несъответствие в марката на Стоката, евентуални повреди, удари и други щети, липсата на някой от придружаващи Стоката/Услугата аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол, в който се описват констатираните дефекти и незабавно уведомява Доставчика по телефон или e-mail.
 2. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на Стоката/Услугата и/или Потребителят не уведоми незабавно Доставчика, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 3. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 4. При нарушения във външния вид на продукта, видимо възникнали при транспорта, Потребителят трябва да се обърне към куриера.
 5. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин Стоки/Услуги се извършват по правилата на ЗЗП.
 6. При предаване на доставената Стока/Услуга Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката/Услугата документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката/Услугата при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 7. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки/Услуги се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.  УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ.
 

 1. Цената на Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини
  1. Банков превод: Плащането се извършва чрез превеждане на дължимата сума по банковата сметка на Доставчика, посочена по-долу, както и във формата за плащане– „Завършване на поръчка” (при избор на тази опция). Заплащането чрез банков превод следва да се извърши в срок от 2 /два/ работни дни от датата на заявяване на Поръчката, като Потребителят укаже в "Основание за плащане" номера на поръчката. Стоките/Услугите ще бъдат изпратени само след получаване на плащането;

Банка
Получател
IBAN
 
 

 1. Наложен платеж: Плащането се извършва чрез заплащане от Потребителя на куриера при доставка на Стоките/Услугите на указания от Потребителя адрес;
 2. През системата на EPAY
 3. Плащане с карта: Плащането се извършва онлайн чрез използване на кредитна или дебитна карта. Картите, с които може да се разплаща са както следва: VISA, MasterCard, Maestro, American Express.

 
 
 

 1. В случай на плащания по банков път, чрез картово плащане, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с банкови такси, комисионни или други допълнителни плащания във връзка със самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя.
 2. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
 3. При плащане чрез Наложен платеж Потребителят получава Стокова разписка с касов бон, а във всички останали случаи на плащане само Стокова разписка. В случай, че Потребителят е заявил при Поръчката си, че желае да му бъде издадена фактура, такава му се издава към Стоковата разписка.
 4. Всички документи по т.4 (касов бон, Стокова разписка и Фактура) се предават физически на Потребителя заедно с доставката на стоката.
 5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Потребителския си профил. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 
VIII.  РЕКЛАМАЦИИ
 

 1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките/Услугите имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба. Рекламацията на Стоката може да се предяви до две годиниот доставката и, но не по-късно от 2 месецаот установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на Услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на Услугата с договореното.
 2. При несъответствие на потребителската Стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе Стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на:
  1. ремонт на Стоката;
  2. замяната на Стоката с нова, освен ако това е невъзможно или този начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 3. Доставчикът привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 месец, счита